Femannose D-Mannose
W celu leczenia wspomagającego zapalenia pęcherza moczowego i zapobiegania mu

Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, ze zm.; „RODO”): 

 

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest MCM Klosterfrau Healthcare sp. z o. o spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Administrator”).
  Adres: w Warszawie, Hrubieszowska 2, (kod pocztowy 01-209)
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość korzystana przez Państwa ze strony Internetowej Administratora pod adresem www.femannose.pl („Strona”) poprzez:
  a. poruszanie się po stronie poprzez automatyczne zbieranie danych na temat Państwa aktywności (tzw. pasywne gromadzenie danych). Nasze strony nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 
  b. ewentualny kontakt z Administratorem inicjowany przez użytkownika Strony za pomocą formularza kontaktowego.
 3. W zależności od charakteru i sposobu korzystania ze Strony przez użytkownika podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są następujące przepisy RODO, tj.:
  • Artykuł 6 ust. 1 punkt a) (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów);
  • Artykuł 6 ust. 1 punkt b) (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
  • Artykuł 6 ust. 1 punkt c) (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) 
 4. Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych to: personel Administratora, organy władzy publicznej, spółki z grupy kapitałowej Administratora, dostawcy usług księgowych, informatycznych, prawnych, logistycznych i innych niezbędnych usług świadczonych na rzecz Administratora.
 5. Dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich w rozumieniu RODO lub organizacji międzynarodowych, w tym do takich państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, w zakresie których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony. 
 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności dla potrzeb rachunkowych oraz w zakresie terminów przedawnienia roszczeń. 
 7. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora może w dowolnym momencie skorzystać z następujących praw: a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO), b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Każdy podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń), c) prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania jej danych, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody, d) prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), e) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (przez komputer), a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko danych, które osoba sama nam dostarczyła, przetwarzanych na podstawie jej zgody i mających postać elektroniczną, f) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Administratora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO), g) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec jej profilowania w celach marketingowych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (zgodnie z 21 ust. 2 RODO).
 8. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych może uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności Strony. 
Czy masz pytanie dotyczące FEMANNOSE® N?
Napisz do nas, chętnie Ci pomożemy.

wyrób medyczny